1. Definities 

1.1 In deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard, hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

Hannanoah: gevestigd te De Hoop 29, 3894 GM in Zeewolde;

Cliënt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een bepaalde dienst of product van Hannanoah wenst af te nemen/ afneemt; 

Definitie cliënt: de rechtspersoon die de overeenkomst heeft getekend. (Bedrijf of privé klant) 

Definitie diensten: de door Hannanoah aan cliënt, al dan niet online, te leveren of geleverde diensten, zoals training en coaching.

2. Algemeen 

2.1 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de algemene voorwaarden of de overeenkomst zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend. 

2.2 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de bepalingen hierin voor het overige van kracht. 

2.3 Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden of de overeenkomst om welke reden dan ook niet geldig is, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert. 

2.4 Onder de term “schriftelijk” wordt ook verstaan e-mail. Het elektronische systeem van Hannanoah wordt geacht het enige bewijs te vormen van de inhoud en het tijdstip van ontvangst en verzending van de betreffende elektronische communicatie. 

3. Betaling en facturering 

3.1 Hannanoah zendt cliënt geen (digitale) facturen voor haar geleverde diensten, tenzij hierom gevraagd wordt door cliënt of Hannanoah dat nodig acht.

3.2 De betaling geschied meteen na de geleverde dienst en wordt voldaan per betaalverzoek, pin of overboeking. In bijzondere situaties is betalen op een later moment mogelijk, mits in overleg. In die gevallen geldt er een betalingstermijn van maximaal 8 dagen.

3.3 Cliënt dient verschuldigde bedragen inclusief BTW uiterlijk op de overeengekomen betaaldata respectievelijk binnen het overeengekomen betalingstermijn te hebben voldaan. Cliënt is niet gerechtigd haar betalingsverplichtingen op te schorten, ook niet ingeval van klachten. 

3.4 Hannanoah is gerechtigd facturen elektronisch te zenden op het door cliënt aangegeven e-mailadres. 

3.5 Betaling dient netto plaats te vinden op de bankrekening van Hannanoah, zonder enige door cliënt zelf verrekende korting, inhouding of verrekening. De op de bankafschriften van Hannanoah aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt. 

3.6 Indien cliënt niet binnen een overeengekomen betalingstermijn of uiterlijk op een overeengekomen betaaldatum het volledige verschuldigde bedrag heeft betaald, is cliënt van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. 

3.7 Alle kosten van invordering van het door cliënt verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van cliënt. Hieronder vallen onder meer de kosten van beslag, faillissementsaanvragen, incassokosten, alsmede de kosten van door Hannanoah ingeschakelde advocaten, deurwaarders en andere deskundigen. 

3.8 Als de cliënt gebruik maakt van een 5- of 10-stappenkaart of een aantal afgesproken sessies in de vorm van een pakket aanschaft, dan wordt het totaalbedrag van een stappenkaart of pakket in één keer betaald vóór of bij aanvang van het eerste coachingsgesprek. Als de cliënt een aantal coachingssessies in één keer betaald of gebruik maakt van de stappenkaart en de cliënt stopt tussentijds met het coachingstraject, dan zullen de overige openstaande coachingssessies niet worden terugbetaald aan de cliënt.

3.9 Wanneer deelnemer een online cursus aanschaft binnen de Hannanoah Academy geldt er geen geld-terug-garantie.

4. Verplichtingen van cliënt bij de uitvoering van een coaching-traject 

4.1 Cliënt dient zorg te dragen voor het juist en volledig verstrekken van door Hannanoah gevraagde en/of voor de coaching benodigde essentiële informatie. 

4.2 Cliënt dient zich, vanuit een positieve grondhouding, coöperatief op te stellen bij het volgen van coaching. 

5. Annulering coaching-afspraak door verhindering van cliënt

5.1 Cliënt is gerechtigd de coaching afspraak of losse sessiegesprek op werkdagen, zijnde maandag tot en met vrijdag tussen 10:00 en 17:00 uur, tot 24 uur voor de geplande afspraak kosteloos te annuleren of te verzetten.

5.2 Cliënt kan de coaching afspraak of losse sessiegesprek annuleren of verzetten door Hannanoah tijdens werkdagen, zijnde maandag tot en met vrijdag tussen 10:00 en 17:00 uur, per e-mail (contact@hannanoah.nl) of schrijven (Hannanoah, De Hoop 29, 3894 GM in Zeewolde) hierover van op de hoogte te brengen.

5.3 Bij annulering door cliënt binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende afspraak is cliënt 50% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd. Cliënt is tevens het volledige bedrag van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien, zonder te annuleren, geen gebruik gemaakt wordt van de overeengekomen diensten van Hannanoah.

6. Aansprakelijkheid 

6.1 Hannanoah is niet aansprakelijk jegens cliënt voor enige schade voortvloeiende uit deze overeenkomst, tenzij indien en voor zover deze schade is te wijten aan de opzet of bewuste roekeloosheid van Hannanoah. 

6.2 Indien en voor zover op Hannanoah enige aansprakelijkheid zou komen te rusten, op welke grond dan ook, is deze te allen tijde beperkt tot directe schade, en gelimiteerd tot de uitkering onder de aansprakelijkheidsverzekering van Hannanoah de betreffende schade dekt en tot uitkering overgaat. 

6.3 Afgezien van de in artikel 6.1 genoemde gevallen is de aansprakelijkheid van Hannanoah in ieder geval beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de dienst, althans tot dat gedeelte van de dienst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

6.4 Iedere schade jegens Hannanoah, behalve een schade die door Hannanoah is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering. 

6.5 Hannanoah is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Hannanoah aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Hannanoah toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Hannanoah is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6.6 Hannanoah is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Hannanoah is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

7. Overmacht 

7.1 Indien Hannanoah door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is Hannanoah gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, onverminderd het recht van Hannanoah op betaling door cliënt voor reeds door Hannanoah verrichte prestaties voordat sprake was van een overmacht situatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten. 

7.2 Hannanoah zal cliënt zo spoedig mogelijk van de situatie van overmacht op de hoogte stellen. Zo mogelijk zullen partijen in overleg een oplossing proberen te vinden. Hannanoah heeft slechts een inspanningsverplichting. 

7.3 Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden (buiten invloed van Hannanoah) waardoor Hannanoah tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals ziekte, overlijden, oproer, oorlog, rellen, overstromingen, terrorisme storingen, noodtoestand, elektriciteitsstoringen, en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van Hannanoah kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen jegens cliënt (verder) nakomt. 

8. Vertrouwelijkheid 

8.1 Hannanoah zal geen inhoudelijke informatie openbaar maken die zij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst heeft ontvangen van cliënt, tenzij anders is overeengekomen of Hannanoah daartoe is gehouden op grond van wet- of regelgeving. 

8.2 Cliënt is gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst ter zake Hannanoah hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Hannanoah is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Bij twijfel wordt de informatie als vertrouwelijk aangemerkt.

9. Intellectuele eigendomsrechten 

9.1 De intellectuele eigendomsrechten betreffende door Hannanoah ontwikkelde trainingen, online cursussen, documenten, brochures, hand-outs, oefeningen, aanbiedingen, uitingen op internet/site van Hannanoah en haar concepten, e- mails, modellen, technieken, andere bescheiden en informatie die voortkomen uit de werkzaamheden van Hannanoah en gehanteerde software berusten bij Hannanoah of haar licentiegevers, tenzij een andere rechthebbende op een werk is aangegeven. Reproductie, verspreiden of verkopen van deze materialen is verboden. 

9.2 Het intellectueel eigendomsrecht en auteursrecht betreffende de in artikel 9.1 genoemde uitingen worden niet op basis van een overeenkomst overgedragen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 

9.3 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hannanoah is het niet toegestaan om enig door Hannanoah aan haar geleverd concept, materiaal of informatie geheel of gedeeltelijk te bewerken, te verveelvoudigen of openbaar te maken, via welk medium dan ook aan derden ter beschikking te stellen, of aan derden ter inzage te geven, al dan niet tegen een vergoeding. 

9.4 Het is niet toegestaan om enige aanduiding omtrent rechten uit door Hannanoah geleverde informatie te verwijderen of te wijzigen. 

10. Persoonsgegevens 

10.1 Hannanoah behandelt persoonsgegevens die zij ontvangt in het kader van de overeenkomst met cliënt strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy wet- en regelgeving, welke als bijlage bij deze voorwaarden is opgenomen.

10.2 Hannanoah neemt in een klantenbestand de naam-, contact- en adresgegevens op van cliënt. Deze worden gebruikt ter uitvoering van een overeenkomst en kunnen ook worden gebruikt om de betrokkenen op de hoogte te houden van andere dienstverlening (zoals bijv. trainingen, events en programma’s) door Hannanoah. 

10.3 Cliënt stemt in met het gebruik van de betreffende gegevens voor het hiervoor omschreven doel. 

10.4 Indien een cliënt geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) diensten dan kan hij/zij dit ten alle tijde laten weten aan Hannanoah en Hannanoah zal de informatievoorziening dan stopzetten. Deelnemer zal daarmee dan wel informatie missen over de afgenomen diensten en Hannanoah kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechten 

11.1 Op alle door partijen gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. 

11.2 Eventuele geschillen in verband met of voortvloeiend uit een overeenkomst zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amersfoort, onverminderd het recht van Hannanoah een geschil voor te leggen aan een andere volgens de wet/verdrag bevoegde rechter.


Heb je vragen of wil je een afspraak maken? Neem dan contact met mij op.